ห้างหุ้นส่วนสามัญ เมืองทองมิลเล่อร์

MUNGTHONG MILLER REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102503001351
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/10/2503 พ.ศ. (63 ปี 5 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
25/10/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 86 ถนนพระราม 4 จุฬาซอย 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)