ห้างหุ้นส่วนสามัญ หอสมุดพาณิชย์

TECK THAI REGISTETED ORDISARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498001955
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/10/2498 พ.ศ. (68 ปี 8 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
14/10/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 320,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 10 - 12 ถนนรามไมตรี ซอยนานา วัดสามจีน แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18122 การบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์