ห้างหุ้นส่วนสามัญ อินเดียนโอเว่อร์ซีส์ฟิล์มเอ๊กซเชนจ์

INDIAN OVERSEAS FILM EXCHANGE REGISTWERE ORDINARY PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498000720
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/3/2498 พ.ศ. (69 ปี 1 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
21/3/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 128 ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์