ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไต้เล็ก

TAI LEEK REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495001326
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/4/2495 พ.ศ. (72 ปี 2 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
8/4/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 21,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 135-137 ถนนเยาวราช ตรอกอิศรานุภาพ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10133 การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกบรรจุกระป๋อง