ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทถ้วยทอง หรือหงวนฮวด แอนด์โก

NOUAN HUAT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102483000303
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/7/2483 พ.ศ. (83 ปี 8 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
30/7/1940 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 4409 ตรอกอิศรานุภาพ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10414 การผลิตน้ำมันมะพร้าว