ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิมแซง้วน

KIM SAY GUAN REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102483000176
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/6/2483 พ.ศ. (83 ปี 9 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
17/6/1940 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 2275ต. ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว