บริษัท วิเชียรโชคอนันต์ จำกัด

VICHIENCHOKEANAN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535058377
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/4/2535 พ.ศ. (32 ปี 2 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
2/4/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1290-1292 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว