ห้างหุ้นส่วนสามัญ ง่วนฮวดเสง(หรือง่วนฮวดเสงจั่น)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102462000061
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/11/2462 พ.ศ. (104 ปี 6 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
28/11/1919 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 6068 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว