บริษัท บุญสวัสดิ์และเพื่อน จำกัด

BOON SAWASDI AND FRIEND CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505527000299
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/5/2527 พ.ศ. (40 ปี 18 วัน ที่แล้ว)
30/5/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 131/66 หมู่ที่ 3 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้