บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)

UNITED MOTOR WORKS (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107537000963
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/3/2537 พ.ศ. (30 ปี 2 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
28/3/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น