บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)

KONE THAI LIFT PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107535000222
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/11/2535 พ.ศ. (31 ปี 7 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
10/11/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ บี ชั้นที่ 26 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น