บริษัท อินทรศักดิ์ชัย จำกัด (มหาชน)

INTARASAKCHAI PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107524000021
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/6/2524 พ.ศ. (43 ปี 3 วัน ที่แล้ว)
18/6/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 861 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด