บริษัท เอ็มเอสบี โกลบอล เทรด จำกัด

MSB GLOBAL TRADE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563177202
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/12/2563 พ.ศ. (3 ปี 5 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
8/12/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 112/60 หมู่ที่ 2 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง