บริษัท บี.เอส.เอ็กซ์พอร์ท จำกัด

B.S. EXPORT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563078239
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/5/2563 พ.ศ. (4 ปี 25 วัน ที่แล้ว)
26/5/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 33/133 หมู่ที่ 14 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น