บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

NATURE HERB DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562209046
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/12/2562 พ.ศ. (4 ปี 5 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
23/12/2019 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1111 ซอยลาดพร้าว 87(จันทราสุข) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค