บริษัท แอมแปร์ จำกัด

AMPERE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562177934
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/10/2562 พ.ศ. (4 ปี 8 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
15/10/2019 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 34/2 ซอยพหลโยธิน48 แยก60 ถนนพหลโยธิน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 26511 การผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการทดสอบการนำร่องและอุปกรณ์การควบคุม (ยกเว้น ในทางอุตสาหกรรม)