บริษัท เล็ทส์โก 2019 จำกัด

LET'S GO 2019 COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562003103
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/1/2562 พ.ศ. (5 ปี 5 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/1/2019 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 100/10 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 73102 กิจกรรมของตัวแทนขายสื่อโฆษณา