บริษัท หูยุ่น แคปปิตอล จำกัด

HUYUN CAPITAL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561190104
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/11/2561 พ.ศ. (5 ปี 7 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
6/11/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 1005 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 73102 กิจกรรมของตัวแทนขายสื่อโฆษณา