บริษัท สุพรรณบุ๊คสเตชั่นเนอรี่ จำกัด

SUPHANBOOKSTATIONERY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561135430
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/8/2561 พ.ศ. (5 ปี 10 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
8/8/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 352 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน