บริษัท เอ แอนด์ ไอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

A AND I I (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560186359
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/11/2560 พ.ศ. (6 ปี 6 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
7/11/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 234/142 หมู่ที่ 1 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี