บริษัท เลิฟ ฟู๊ด ฮับ จำกัด

LOVE FOOD HUB COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560176451
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/10/2560 พ.ศ. (6 ปี 7 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
18/10/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 96 หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี