บริษัท ทริปเปิล ดี เฮ็ลท์ แอนด์ แคร์ จำกัด

TRIPLE D HEALTH & CARE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560056463
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/4/2560 พ.ศ. (7 ปี 2 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
5/4/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 79/109 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 32909 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น