บริษัท เค.เอส. กริชศรี อินเตอร์เทรด จำกัด

K.S. KRICHSRI INTERTRADE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560053065
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/3/2560 พ.ศ. (7 ปี 2 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
30/3/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 77/194 หมู่บ้าน ทิมเรืองเวช ซอย บรมราชชนนี 68 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 32909 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น