บริษัท พี แอนด์ พี มาเก็ตติ่ง มิค จำกัด

P&P MARKETING MIX COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559193029
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/12/2559 พ.ศ. (7 ปี 6 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
15/12/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 513/173 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 32909 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น