บริษัท เหิงไท้ เอ็กซเพรส จำกัด

HOENGTAI EXPRESS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557165681
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/11/2557 พ.ศ. (9 ปี 7 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/11/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 93 ซอย01 กาญจนาภิเษก 44/1 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร