บริษัท พรหมสิทธิโชค ลอจิสติกส์ จำกัด

PROMSITTICHOK LOGISTICS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557161235
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/10/2557 พ.ศ. (9 ปี 7 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
30/10/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 65/86 หมู่ที่ 1 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร