บริษัท จิระเท็ค เพทรอล สเตชั่น แอนด์ รีเทล จำกัด

CHIRATECH PETROL STATION AND RETAIL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557088716
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/6/2557 พ.ศ. (9 ปี 11 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
24/6/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 26/36-37 อาคารอรกานต์ ชั้น 11 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม