บริษัท นาส โคไท (ไทยแลนด์) จำกัด

NAS KOTAI (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556176671
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/11/2556 พ.ศ. (10 ปี 7 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
1/11/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 731 อาคารพีเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25999 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น