บริษัท เซลล์วรรณ จำกัด

CELL ONE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555129318
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/8/2555 พ.ศ. (11 ปี 8 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
31/8/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 4005 ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค