บริษัท ไอบิสซอฟต์ จำกัด

IBIZSOFT CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555054610
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/4/2555 พ.ศ. (12 ปี 1 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
11/4/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1188/34 หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค