บริษัท เทคคอมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด

TECHCOMP (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555044665
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/3/2555 พ.ศ. (12 ปี 2 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
22/3/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 99/349 อาคาร ณ นคร ชั้นที่ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์