บริษัท เออาร์ซี อินเตอร์เทรด จำกัด

ARC INTERTRADE CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555026870
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/2/2555 พ.ศ. (12 ปี 2 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
20/2/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 65 หมู่บ้านพิชชานันท์ ซอยสุคนธสวัสดิ์ 14 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค