บริษัท เศรษฐลักษมิ์ จำกัด

SETHALUCK COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551135755
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/12/2551 พ.ศ. (15 ปี 5 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
23/12/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 659/173 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น