บริษัท มันซ (ไม่) จำกัด

MUNS (UN) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551131181
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/12/2551 พ.ศ. (15 ปี 6 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
1/12/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 25/423 ซอยอินทามระ 2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น