บริษัท ไบโอแอม จำกัด

BIOAMP CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551044393
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/4/2551 พ.ศ. (16 ปี 1 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
21/4/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 188/1 ซอยเชื้อเพลิง 4 ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์