บริษัท ไลทนิง เซลส์ จำกัด

LIGHTNING SALES COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550127643
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/12/2550 พ.ศ. (16 ปี 5 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/12/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 279 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง