บริษัท ไทย โรลเลอร์ แอนด์ โบล์ท จำกัด

THAI ROLLER AND BOLT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550124113
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/11/2550 พ.ศ. (16 ปี 6 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
28/11/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2741/8 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร