บริษัท แม็กซิน โกลเบิล จำกัด

MAXSYN GLOBAL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550117354
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/11/2550 พ.ศ. (16 ปี 6 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
8/11/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 42 อาคารส่งเสริมประกันภัย ชั้น 4 ห้อง 403 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง