บริษัท ทิพยโอฬาร 114 จำกัด

THIPAYAOLARN 114 COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550049570
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/5/2550 พ.ศ. (17 ปี 10 วัน ที่แล้ว)
9/5/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 76/29 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์