บริษัท แคมเบอร์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

CAMBER PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550048816
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/5/2550 พ.ศ. (17 ปี 13 วัน ที่แล้ว)
8/5/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 77/151 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ชั้น 35 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์