บริษัท สีหราช อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล จำกัด

SRIHARAJ INTERNATIONAL COMMERCIAL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548008942
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/1/2548 พ.ศ. (19 ปี 4 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
19/1/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 27/28 ซอยประชานิมิตร ถนนประดิพัทธิ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์