บริษัท พรีเมีย เวิร์ลด์ เทรดดิ้ง จำกัด

PREMIER WORLD TRADING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547140979
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/10/2547 พ.ศ. (19 ปี 7 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
15/10/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1199 อาคารปียวรรณ ชั้น 20 ห้อง 202 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น