บริษัท ไร้ท์แมน คอนซัลแท้นท์ จำกัด

RIGHTMAN CONSULTANT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547124132
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/9/2547 พ.ศ. (19 ปี 9 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
10/9/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 134/144 หมู่ที่ 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82301 การจัดการประชุม