บริษัท ยีนพลัส จำกัด

GENEPLUS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547090530
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/7/2547 พ.ศ. (19 ปี 10 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
5/7/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 240/56, 240/58 อาคารอโยธยา ทาวเวอร์ ชั้นที่ 24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์