บริษัท บี.พี. (บุญนำพา) รุ่งเรือง จำกัด

B.P. (BOONNUMPA) RUNGRUANG CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547003017
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/1/2547 พ.ศ. (20 ปี 4 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
8/1/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น