บริษัท รูฟ โซลูชั่น จำกัด

ROOF SULUTION COMPANY LIMITED.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547002053
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/1/2547 พ.ศ. (20 ปี 4 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/1/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 807/63 หมู่ที่ 8 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น