บริษัท กรุงไทยสถาปัตย์ (2003) จำกัด

KRUNGTHAI ARCHITECT [2003] COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546154496
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/12/2546 พ.ศ. (20 ปี 4 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
31/12/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 103/15 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น