บริษัท ดี แอนด์ ดี พรินท์ซิเพิล จำกัด

D & D PRINCIPLE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546142919
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/11/2546 พ.ศ. (20 ปี 5 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
26/11/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 529 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น