บริษัท เจริญพร อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

CHAROENPORN INTER GROUP COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546133472
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/11/2546 พ.ศ. (20 ปี 6 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
5/11/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 39/46 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น