บริษัท แซท-เธิร์ส จำกัด

SAT-THURS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546119151
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/9/2546 พ.ศ. (20 ปี 7 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
30/9/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 50/889 หมู่ที่ 6 ซอยดีหนึ่ง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

บริษัทที่คล้ายคลึง